Άδεια λειτουργίας ιατρείου – οδοντιατρείου

dentist

Όπως προειδοποιεί και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με “επείγουσα” ανακοίνωσή του, είναι απαραίτητο προτού ενοικιαστεί κάποιος χώρος στέγασης (ή συστέγασης) ιατρείου, να πραγματοποιείται έλεγχος καταλληλότητας από μηχανικό.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει καταδείξει ότι πολλές φορές συνάδελφοι ιατροί προβαίνουν στη μίσθωση ή και αγορά διαμερισμάτων που δεν έχουν τις απαιτούμενες κατά περίπτωση προδιαγραφές για την εγκατάσταση και νόμιμη λειτουργία ιατρείου, πολυϊατρείου ή διαγνωστικού εργαστηρίου. Για το λόγο αυτό εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους, όπως προ πάσης τέτοιας ενέργειας να ελέγχουν ενδελεχώς τις προδιαγραφές του ακινήτου στο οποίο προτίθενται να εγκατασταθούν προς αποφυγή άσκοπων εξόδων.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαδικασία

Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου απαιτείται αναγγελία έναρξης λειτουργίας των δικαιούχων.

Στις περιπτώσεις της κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ή απλής συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξης από κοινού και ιδιωτικό συμφωνητικό με θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, για τον έλεγχο των όρων συνεργασίας και την τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και τη δεοντολογία.

Δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση της βεβαίωσης της αναγγελίας έναρξης πρέπει να υποβληθεί φάκελος με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

► Ατομικά

doctor
 • Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως του ιατρικού τίτλου ειδικότητας (εφόσον υπάρχει) των επιστημονικά υπευθύνων και βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο, ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο επιστημονικά υπεύθυνος δεν είναι μέλος του Συλλόγου στην Περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας.
 • Απόδειξη Ιατρικού συλλόγου στην περιφέρεια στην οποία αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας για την καταβολή του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.
 • Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν μου απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος, με θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου

► Κτηριακά

doc-office
 • Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου όπου θα γίνει η στέγαση (καθώς και την δήλωση του στο taxisnet)
 • Κανονισμός πολυκατοικίας από τον οποίο προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση ιατρείου, ή επίσημο έγγραφο που να αποδικνύει προηγούμενη λειτουργία ιατρείου πριν την ισχύ του ΠΔ 84/2001.
 • Βεβαίωση χρήσης γης όπου να προκύπτει οτι δεν απαγορεύεται η εγκατάσταση ιατρείου στο συγκεκριμένο χώρο.
 • Διάγραμμα κάτοψης 1:50 με επεξήγηση χρήσης χώρων, διαστασιολόγηση και βεβαίωση ότι πρόκειται για χώρους κύριας χρήσης (έχουν φυσικό φωτισμό και εξαερισμό). Παράλληλα απαιτείται βεβαίωση από μηχανικό ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π.Δ. 84/2001 καθώς και του Κτιριοδομικού Κανονισμού όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα (ΦΕΚ 2302Β’/27-08-2014)

► Ιατρικός Εξοπλισμός

doc-eqipment
 • Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του ιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του Π.Δ. 84/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β’ 2302/2014).
 • Υποβολή επισήμων αντιγράφων (θεωρημένα από δικηγόρο) των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.
 • Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. Εκτός εάν από επίσημο έγγραφο αποδείξει ότι το ιατρείο λειτουργούσε πριν την ισχύ του ΠΔ 84/2001.

Το έχετε λοιπόν αποφασίσει. Με το καλό! Όμως…

Γνωρίζουμε καλά ότι το άνοιγμα μιας νέας επιχείρησης έχει πολύ τρέξιμο. Από την ανεύρεση του “κατάλληλου” ακινήτου, την έρευνα και αγορά εξοπλισμού, την αδειοδότηση, τη διαμόρφωση του χώρου, την επίπλωση, την αγορά και εκμάθηση λογισμικών, τη λογιστική διαχείριση, τη διαφήμιση και πολλά ακόμη.

Όλα αυτά μπορεί να είναι από “εξοντωτικά” έως και αποτρεπτικά για πολύ κόσμο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που στην προσπάθεια να τα καταφέρουν “ολα μόνοι τους”, οδηγήθηκαν σε απόγνωση και εν τέλει σε εγκατάλειψη του σχεδίου τους.

Εμείς στη metras σας προτρέπουμε να ασχοληθείτε με αυτό που ξέρετε να κάνετε καλά: Τη δουλειά σας!

Προσηλωθείτε στον πραγματικό σας στόχο: Να πετύχετε!

Μην αναλώνεστε με διαδικασίες οι οποίες δεν άπτονται του γνωστικού σας πεδίου, σας γεμίζουν με άγχος και σας οδηγούν συχνά σε αδιέξοδα. Αφήστε τους μηχανικούς της metras να πραγματοποιήσουν όλα τα απαραίτητα -και επίπονα- στάδια, και προσηλωθείτε στο πως θα κάνετε τη διαφορά στην επιχείρησή σας.

Στο κάτω κάτω, ο λόγος που πήρατε τελικώς αυτή την απόφαση, είναι διότι είδατε κάτι σε εσάς. Μια λάμψη που λείπει στο χώρο.

Εμείς θα είμαστε εδώ για εσάς. Για ότι και αν χρειαστείτε.

Παρότι η metras είναι σχήμα μηχανικών, έχουμε τις υποδομές, τις συνεργασίες και τα κατάλληλα άτομα για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Για αυτό και είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ένα υπέροχο δώρο.

Αναθέτοντας δύο ή περισσότερες εργασίες στην metras ή σε άμεσους συνεργάτες μας, σας παρέχουμε εντελώς δωρεάν ένα από τα παρακάτω (δική σας επιλογή):

 • Μία εταιρική ιστοσελίδα σε δικό σας domain με πέντε σελίδες (κεντρική σελίδα, προϊόντα-υπηρεσίες, πληροφορίες, ιστολόγιο, επικοινωνία)
 • Λογιστική παρακολούθηση δωρεάν για 4 μήνες & έκπτωση 25% για τους υπόλοιπους 8 του πρώτου έτους (Ετήσιο πρόγραμμα)
 • Κατασκευή σελίδας Facebook & LinkedIn
 • 4 ώρες εκπαίδευση στη δημιουργία διαφημιστικών καμπανιών στα social media

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!

 

Θέλω να ανοίξω το δικό μου ιατρείο.

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν σύμβουλο - μηχανικό της metras, και ανοίξτε το δικό σας ιατρείο εύκολα και χωρίς... πόνο!
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin