Άδειες μικρής κλίμακας

renovation-2

Είναι ορθότερο να αναφερόμαστε σε αυτές με το “πραγματικό” τους όνομα, δηλαδή Έγκριση Εργασιών (Δόμησης) Μικρής Κλίμακας, ωστόσο συχνά καταφεύγουμε στον παραπάνω ορισμό χάρην ευκολίας.

 

Που & πότε επιτρέπεται

Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας επιτρέπεται (χωρίς να απαιτείται η έγκριση εργασιών δοόμησης) εφόσον:

 • Δεν παραβιάζονται πολεοδομικές διατάξεις
 • Τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια πρόκειται να εκτελεστούν οι εργασίες, δεν βρίσκονται σε δάσος, ρέμα, αιγιαλό - παραλία, σε αρχαιολογικό χώρο, σε ζώνη προστασίας, σε κοινόχρηστο χώρο, σε στατικώς επικίνδυνα κτίσματα, σε ρυμοτομούμενα τμήματα, σε ζώνη μικρότερη του 50% της ορισμένης από το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών

Επομένως, επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας…

 • Σε κτήρια νομίμως υφιστάμενα
 • Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών.
 • Σε ρυμοτομούμενα κτίσματα ή τμήματα οικοπέδων και γεωτεμαχίων κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πότε απαιτείται

Σύμφωνα με τον Ν.4495/2017 (άρθρο 29 παρ.2) – ΦΕΚ 167Α, «Πλαίσιο Δόμησης – Διαδικασία Έκδοσης και Ελέγχου Οικοδομικών Αδειών – Κατηγορίες Αδειών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.4546/18 ΦΕΚ 101Α 12-6-18, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
 • τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων
 • αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους
 • κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού (υπό προϋποθέσεις)
 • εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας
 • η κατασκευή ανελκυστήρα που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία
 • κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.07.1923
 • υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου
 • τοποθέτηση ικριωμάτων.
 • τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων
 • εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών
 • εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων
 • επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων
 • κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας
 • τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 • αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012
 • εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου
 • κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών
 • τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,
 • συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων
 • απλή περιτοίχιση από λιθοδομή (μέχρι ύψους ενός 1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης
 • περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές
 • κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα και υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης
 • κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας
 • ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού
 • λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012
 • προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου
 • τοποθέτησης κεραιών, πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθώς και κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας
 • εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης
 • στέγαστρα και προστεγάσματα υπό προϋποθέσεις
 • επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων
 • πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τμ και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο
 • Εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων, για τις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις
 • Εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών

Πότε δεν απαιτείται καμία έγκριση δόμησης

Δεν απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, αλλά ούτε και έγκριση δόμησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

handmade-tools
 • Εσωτερικοί χρωματισμοί, μικροεπισκευές για λόγους υγειινής (μπάνιο, βρύση, αποχέτευση), μικροεπιδιορθώσεις σε κουφώματα, παράθυρα κτλ, μικρές παρεμβάσεις συντήρησης στα δάπεδα και γενικότερα* αλλαγές οι οποίες δεν επηρεάζουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου και δεν μειώνουν την στατικότητα και την αντοχή.
 • Χρωματισμοί, απισκευή επιχρισμάτων, γύψινα χωρίσματα και διασκοσμήσεις.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων, συντήρηση στέγης χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 • Τοποθέτηση κλιματιστικών, επιτοίχιου λέβητα αερίου, θερμοσίφωνα (και ηλιακού)
 • Κατασκευή πρόχειρων σκιάστρων ή πέργκολας υπό προϋποθέσεις
 • Αντικατάσταση ντουλαπών, διακοσμητικών, φώτων κ.α.
 • Μικροεπεμβάσεις στο φυσικό έδαφος
 • Κατασκευή ραμπών και σκαλών σε ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου (όχι εσωτερικά)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, εξαρτώνται από τον τύπο της εργασίας. Γενικά, υπάρχουν συγκεκριμένα – standard δικαιολογητικά που αφορούν όλους τους τύπους, και από εκεί και πέρα προσαρμόζονται αναλόγως. Αυτά είναι:

 • Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου.
 • Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις
 • Τεχνική Έκθεση του υπογράφοντα Μηχανικού στην οποία περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το κτίσμα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά.
 • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενού ακινήτου ή βεβαίωση υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της δήλωσης υπαγωγής σε νόμο περί αυθαιρέτων ή του προσαρτώμενου τοπογραφικού σε δικαιοπραξία.
 • Φωτογραφίες του ακινήτου.

Αναθέστε την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας στη metras.

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν σύμβουλο - μηχανικό της metras, και ξεκινήστε ιδανικά!
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin